29.10.2020

TIETOSUOJASELOSTE
Asiakasrekisteri


Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).

1. OUTOPLAN OY

Nimi: Outoplan Oy
Katuosoite: PL 1
Postitoimipaikka: 83501 Outokumpu
Y-tunnus: 0597278–1
Puhelin: 0400 492940
Sähköposti: mikko.piiroinen@outoplan.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Heli Piiroinen
Tehtävä: Tietosuojavastaava
Puhelin: 040 5362308

3. REKISTERIN NIMI
OUTOPLAN Oy:n asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakasmarkkinointiin, palveluiden tarjoamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hallinnointiin sekä projekteihin tai sopimuksiin liittyvään yhteyden pitoon rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Outoplan Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa toteuttamiseen. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Tiedot poistetaan yhteistyön päättymisen jälkeen (esim. yhteyshenkilön vaihtuessa tai jäädessä pois asiakasyrityksen palveluksesta.)

5. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

Rekisterin tietosisältö:
Asiakastiedot:

  • Yritystiedot
  • Yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot (nimi, titteli, puhelin numero, sähköpostiosoite)
  • Asiakashistoria, kuten sopimukset, yhteydenotot, tilaukset sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeiden keräämä tieto
  • Asiakastyytyväisyys- ja markkinakyselyihin liittyvät tiedot ja vastaukset
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
  • Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeelliseksi katsotun ajan asiakassuhteen jälkeen

 
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterin tietoja saadaan kotisivujen lomakkeiden kautta, rekisteröidyltä itseltään (sähköposti, puhelin, tapaamiset), sosiaalinen median kautta, erilaisista dokumenteista, sopimuksista ja asiakasyrityksen markkinointikanavista sekä muista tilanteista, jossa asiakas tai asiakasyritys luovuttaa tietojaan.
Erilaisista yleisistä julkisista rekistereistä ja järjestelmistä.
Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjänä ei luovuta tietoja henkilöstörekisterissään olevia henkilötiedoista kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttävällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin aineisto on rajattu vain henkilöstölle, joiden työtehtävien kannalta pääsy tietoihin on tarpeellista. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja suojaus on toteutettu asianmukaisesti. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Vanhentuneet tiedot poistetaan säilytysajan päättyessä.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI SIIRTOA
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilöstörekisteristä itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

Rekisterinpitäjän on henkilörekisterissä olevan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon oikeus. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietosuojasäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä tai pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja turvallista.

10. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuoja virasto), jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten takia pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.