Tärkeimpiä arvojamme ovat asiakastyytyväisyys, palvelumme laatu, sekä näiden jatkuva kehittäminen.

Laatupolitiikka

Outoplan Oy noudattaa ISO 9001:2015 -standardin vaatimuksia mukailevaa laatupolitiikkaa, joka on vahvasti sidottu yrityksen strategiaan ja käytännön toimintaan.  Toiminnassamme tärkeimpiä asioita ovat asiakastyytyväisyys, laadukkaat palvelut ja niiden jatkuva kehittäminen. Toimimme aina avoimesti, luotettavasti ja asiakaslähtöisesti. Yhtiön johto vastaa yhteistyössä henkilökunnan kanssa, että laatuvaatimukset, laadunvarmistus, lait- ja viranomaismääräykset sekä asiakasvaatimukset saavutetaan. Laatupolitiikkaa sovelletaan yrityksen kaikilla osa-alueilla.

Missio ja Visio

Outoplan Oy:n missio on palvella ammattitaitoisesti teollisuutta ja julkista sektoria teknisessä suunnittelussa ja asiantuntijapalveluissa esiselvityksistä käyttöönottoon. Visiona on toimia asiantuntijayrityksenä tarjoten laadukkaita palveluita vastuullisesti ja kannattavasti asiakastyytyväisyys saavuttaen. Palvelemme asiakkaitamme sijainnista riippumatta kehittämiemme etätyöratkaisujen avulla ja olemme monipuolisen palvelun sekä ammattitaitoisen suunnittelun edelläkävijäorganisaatio. Olemme joustava, moderni, kehittyvä ja kannattava yritys, joka on houkutteleva työpaikka alan asiantuntijoille.

Arvot

Outoplan Oy:n toiminta on asiakaslähtöistä ja vastuullista, joka toteutetaan kannattavasti ja taloudellisesti. Toiminnan perustana arvostamme henkilöstöä läpi organisaation ja työskentelemme hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on yksi Outoplan Oy:n tärkeimmistä arvoista, joka luo palvelutoiminnan edellytyksen ja jatkuvuuden. Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti saadulla ja kysytyllä asiakaspalautteella, sekä asiakkaiden tilausmäärän muutoksella. Asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi Outoplan Oy haluaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteitaan jatkuvasti.

Koulutus

Organisaation tietojen ja taitojen jakaminen sisäisesti kaikkien työntekijöiden käyttöön tapahtuu koulutustilaisuuksin, ja henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseksi laadimme vuosittain koulutussuunnitelman.

Outoplan Koulutus

Turvallisuus

Työturvallisuusasiat huomioidaan erittäin laajasti Outoplan Oy:n toiminnassa. Koko henkilökunnalla on voimassa olevat valtakunnalliset työturvallisuuskortit ja osalla on myös ensiapukoulutus. Lisäksi asiakaskohtaiset työturvallisuuskoulutukset suoritamme aina tarvittaessa. Henkilökohtaiset suojavarustuksemme ovat asianmukaisia ja kattaa yleisimmät tarpeet.

Sitoutuminen ja jatkuva parantaminen

Yrityksen johto ja koko henkilöstö on sitoutunut laatupolitiikkaan, toimintojen jatkuvaan parantamiseen sekä laadunhallinnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Outoplan Oy:n toiminnan keskeinen asia on jatkuva työn- ja palvelun laadun seuranta ja parantaminen. Tarkoituksena on varmistaa että yrityksessä toimitaan laatujärjestelmän mukaisesti, yrityksen laatujärjestelmä on tehokas ja se täyttää asetetut vaatimukset. Laatujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti, jotta se vastaa yrityksen toiminnassa ja tavoitteissa tapahtuvia muutoksia.